Privacy beleid

Meer Ademruimte BV hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website. Daarom informeert zij u duidelijk over de voorzorgen en maatregelen die zij neemt bij de behandeling van persoonlijke gegevens. Meer Ademruimte BV behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van haar websites steeds op een zorgvuldige wijze.

Meer Ademruimte BV stelt haar beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de geldende wetgeving. Daarbij houdt zij zich aan de eisen uit de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Pb. L. 4 mei 2016, 119/1, en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, BS 5 september 2018.

Dat betekent kort samengevat dat Meer Ademruimte BV:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerken. Dat doet zij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is;
 • wanneer zij uw gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van haar persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Meer Ademruimte BV wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens van de verantwoordelijke (cf. infra).

Meer Ademruimte BV gaat dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle klanten. Deze algemene voorwaarden omschrijven welke persoonsgegevens Meer Ademruimte BV van u verwerkt, op welke basis Meer Ademruimte BV deze verwerkt en waarom ze deze verwerkt. 

Meer Ademruimte BV houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Voor de meest recente versie kan u onze website raadplegen.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Meer Ademruimte BV, met maatschappelijke zetel 2600 Antwerpen, Theophiel Roucourtstraat 30, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0819.758.480.

Met deze verklaring wilt Meer Ademruimte BV u informeren over de verwerking van uw gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is.

2. WIE CONTACTEREN IN GEVAL VAN VRAGEN / OPMERKINGEN / KLACHTEN?

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan Meer Ademruimte BV (e-mail: [email protected]). Uw e-mail zal met spoed behandeld worden. 

3. WAT HOUDT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie m.b.t. een geïdentificeerde of te identificeren persoon. Dat kan gaan om een naam, identificatiegegevens, loopbaaninformatie, online-identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het opvragen, verzamelen, bewaren/opslaan, vastleggen, wijzigen, aanvullen, raadplegen, analyseren ervan.

Meer Ademruimte BV verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie …), op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Meer Ademruimte BV verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens van haar klanten. Het gaat o.a. over de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, rijksregisternummer, adres, rijksregisternummer; burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 • loopbaangegevens en functiegegevens
 • gegevens via e-mail, telefonische oproepen, onze contacten, sociale media,

5. WAAROM WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN OP WELKE RECHTSGROND STEUNT DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS? 

Voorgaande gegevens worden verzameld om contact met de klant op te kunnen nemen als deze daar om verzoekt, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals (re)marketingdoelstellingen, en/of in het kader van het uitvoeren van een met de klant gesloten overeenkomst. 

Meer Ademruimte BV verwerkt uw persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • wanneer u Meer Ademruimte BV uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de afname ervan, of wanneer de verwerking noodzakelijk is;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • het beantwoorden van elke gegronde vraag van de subsidiërende of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Meer Ademruimte BV of van een derde;
 • voor de administratie en boekhouding;
 • het opstellen van adviezen, opleidingen, coaching, …

6. DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR MEER ADEMRUIMTE BV BEWAARD EN VERWERKT IN ELK GEVAL VOOR EEN PERIODE DIE NOODZAKELIJK IS IN FUNCTIE VAN DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING EN IN FUNCTIE VAN DE CONTRACTUELE RELATIE

Meer Ademruimte BV bewaart de persoonsgegevens van de klant niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens van de klant worden verzameld.

7. RECHTEN

 1. Recht op informatie, toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Meer Ademruimte BV van uw persoonsgegevens maakt. 

 1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Meer Ademruimte BV. Daarnaast hebt u steeds het recht om Meer Ademruimte BV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Andere wetten die Meer Ademruimte BV verplichten om bepaalde data te bewaren gaan echter voor op deze regel.

a) Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

b) Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Meer Ademruimte BV verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

c) Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

d) Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door Meer Ademruimte BV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Dit recht geldt echter niet wanneer de besluitvorming 1) nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan; 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.  

e) Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Meer Ademruimte BV (E: [email protected])

f) Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

8. DOORGIFTEN AAN DERDEN

Meer Ademruimte BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Meer Ademruimte BV uw persoonsgegevens om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

De medewerkers van Meer Ademruimte BV hebben enkel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor operationele en servicedoeleinden, binnen de uitvoering van hun taak.

Voor operationele doeleinden kan er een beroep gedaan worden op een andere organisatie, bijvoorbeeld software providers of een boekhoudkantoor. De personen gemachtigd om uw gegevens te gebruiken, kunnen dit ook daar enkel binnen de strikte limieten van hun contractuele opdracht.

9. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Meer Ademruimte BV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

10. HET GEBRUIK VAN COOKIES

 De website van Meer Ademruimte BV maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag Meer Ademruimte BV cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies heeft Meer Ademruimte BV uw toestemming nodig.

Meer Ademruimte BV gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden of om websiteverkeer te analyseren. Ook deelt Meer Ademruimte BV, met uw toestemming, informatie over het gebruik van haar website met  haar partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Meer Ademruimte BV gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat verbeteringen aan de website kunnen worden getest en gemeten. 

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Voor meer informatie over deze functies verwijst Meer Ademruimte BV u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

De website en e-mailtechnologie van Meer Ademruimte BV maakt ook gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als cookies, waaronder web-beacons en tracking-URL's, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers. Deze technologieën kunnen wij gebruiken in onze berichten of e-mails aan u zodat kan worden vastgesteld of een bepaald bericht of een link is geopend.

11. GOOGLE ANALYTICS

De website van Meer Ademruimte BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website - met inbegrip van uw IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, en welke pagina's er werden bezocht - wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verweken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Meer Ademruimte BV wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wanneer u de website van Meer Ademruimte BV bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hiervoor omschreven.